عنوان: ضرر وزیان از مجموعه سخنرانی های ایت الله مجتهدی تهرانی
حجم: 4.98 مگابایت

عنوان: زاهر وباطن از مجموعه سخنرانی های ایت الله مجتهدی تهرانی
حجم: 4.93 مگابایت

حجم: 7.13 مگابایت
توضیحات: مخفی بودن

حجم: 6.58 مگابایت
توضیحات: زیارت علما