توهین های یاسر الحبیب به علما و مراجع تشیع

تکفیر علمای شیعه زیر لوای سیدصادق شیرازی + فیلم

یاسرالحبیب

فیلمی از توهین های یاسرالحبیب روحانی لندن نشین و مدیر شبکه فدک به مراجع و علمای تشیع زیر لوای مرجعیت آیت الله سید صادق شیرازی. وی در این فیلم به برخی از اندیشمندان شیعه...